5003โ€“Parallax flipping effect

Media Files

No media files provided.

Project Submission

+ Submit Assignment

Your submissions

Requirement

We want to create the following hover effect:

Given the following HTML:

<h1>Demo</h1>
<ul class='grid'>
 <li> 
  <div class="card">
   <h2>Box 1</h2>  
   <div class="overlay"></div>
   <img src="https://unsplash.it/500/500?image=436" alt="Background" />
   <div class="back-side">
    <a href="#">Learn More</a>
   </div>
  </div>
 </li>
 <li> 
  <div class="card">
   <h2>Box 2</h2>  
   <div class="overlay"></div>
   <img src="https://unsplash.it/500/500?image=437" alt="Background" />
   <div class="back-side">
    <a href="#">Learn More</a>
   </div>
  </div>
 </li>
 <li> 
  <div class="card">
   <h2>Box 3</h2>  
   <div class="overlay"></div>
   <img src="https://unsplash.it/500/500?image=441" alt="Background" />
   <div class="back-side">
    <a href="#">Learn More</a>
   </div>
  </div>
 </li>
</ul>
<p><small>Note: You may need <code><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transform-style">transform-style: preserve-3d</a></code> to achieve the effect.</small></p>